شهردار شهر مرکز استان به نمایندگی از شهرداران استان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان حضور یابد

با دستور وزیر کشور به استانداران سراسر کشور و به منظور تقویت نقش و جایگاه مدیریت شهری در تصمیم سازی و تصمیم گیری های محلی و استانی، شهردار شهر مرکز استان به نمایندگی از شهرداران استان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان حضور می یابد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - با دستور احمد وحیدی وزیر کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد به منظور تقویت نقش و جایگاه مدیریت شهری در تصمیم سازی و تصمیم گیری های محلی و استانی، شهردار شهر مرکز استان به نمایندگی از شهرداران استان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان حضور یابد.

استانداران محترم سراسر کشور

سلام علیکم

با عنایت به گستردگی، تنوع وظایف و تکالیف قانونی شهرداری ها در امور محلی و ضرورت مشارکت و تقویت نقش و جایگاه مدیریت شهری در تصمیم سازی و تصمیم گیری های محلی و استانی در راستای مسئولیت شورای برنامه ریزی و توسعه استان از جمله اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه، هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، افزایش اختیارات و تقویت نقش و جایگاه استان در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه ای، مقتضی است بنا به درخواست شهرداران در نشست هم اندیشی مبنی بر حضور در " شورای برنامه و توسعه استان" دستور فرمایید از شهردار شهر مرکزاستان به نمایندگی از شهرداران استان به منظور مشارکت در موضوعات و مسایل شهری در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان دعوت نمایند. طبیعی است تا زمان اصلاح قانون این حضور بدون حق رای است.