سی امین نشست کمیته ارتباطات و امور بین الملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران