سومین نشست مسئولین و نهادهای حامی محیط زیست شهری با اصحاب رسانه