زباله ها را بدون شیرابه تفکیک کنید

 

 

 

زباله ها را بدون شیرابه تفکیک کنید.

شما چقدر تو زندگی روزانه تون زباله ها را تفکیک می کنید؟