ریه های تنفسی شهر جانی دوباره می گیرد

ریه های تنفسی شهر جانی دوباره می گیرد

فضاهای سبز شهری ، پارکها ، نوار سبز ، بلوارها و میادین و فضاهای سبز متصل به آنها از ریه های تنفسی شهر می باشند که علاوه بر زیبایی و آرامش در پاکسازی هوای شهری نقش مهمی را ایفا می کنند.

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری ضمن بازدید از عملیات پاکسازی تجاوز به حریم نوارهای سبز منطقه افزود: احیا و بازپیرایی می تواند نقش زیادی را در زیبایی شهر ، پاکیزگی هوا و رفع چالش های ترافیکی داشته باشد و تمام تلاش منطقه این است که با هماهنگی دستگاه ها و سازمان های مرتبط از جمله سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری به وظایف قانونی عمل نماید.

شایان ذکر است در اولین مرحله از شروع این پروژه پله ها ، رمپ ها و تصرفات غیرقانونی نوار سبز بلوار مدرس و بلوار صحرا آزاد سازی گردید.