338

روز ملی ارتباطات و روابط عمومی گرامی‌باد

روز ملی «ارتباطات و روابط عمومی» صرفاً یک نام در یک برگ از تقویم روزگار نیست، بلکه یک سرفصل ار اخلاق، علم و هنر است.