روز حمل و نقل گرامی باد

 

 

 

استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی یعنی کاهش سوخت، کاهش دود، داشتن محیط زیست سالم تر و شاداب تر و از همه مهمتر هوای پاک ....