رسم همسایگی ــ برگزاری مراسم پرجمعیت در محیط آپارتمان ممنوع

 

 

 

 

آقای آرامش

فرهنگ آپارتمان نشینی

قسمت دوم: برگزاری مراسم پرجمعیت در محیط آپارتمان ممنوع

تهیه و تولید: ستاد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد