رسم همسایگی ــ بازی کودکان در زمان استراحت همسایگان ممنوع

 

 

 

 

 

آقای آرامش

فرهنگ آپارتمان نشینی

قسمت ششم: بازی کودکان در زمان استراحت همسایگان ممنوع

تهیه و تولید: ستاد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد