رسم همسایگی ــ ایجاد مزاحمت برای همسایگان در هنگام اسباب کشی

 

 

 

 

ماجراهای آقای آرامش

فرهنگ آپارتمان نشینی

قسمت اول: ایجاد مزاحمت برای همسایگان در هنگام اسباب کشی

تهیه و تولید: ستاد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد