رسم همسایگی ــ استفاده غیرمتعارف از مشاعات ممنوع

 

 

 

آقای آرامش

فرهنگ آپارتمان نشینی

قسمت سوم: استفاده غیرمتعارف از مشاعات ممنوع

تهیه و تولید: ستاد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد