رسم همسایگی ــ استعمال دخانیات در مشاعات ساختمان ممنوع

 

 

 

آقای آرامش

فرهنگ آپارتمان نشینی

قسمت پنجم: استعمال دخانیات در مشاعات ساختمان ممنوع

تهیه و تولید: ستاد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد