رسم همسایگی - بازی بچه ها در آسانسور ممنوع

 

 

 

 

 

آقای آرامش

فرهنگ آپارتمان نشینی

قسمت هفتم: بازی بچه ها در آسانسور ممنوع

تهیه و تولید: ستاد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد