رسم همسایگی - ایجاد سر و صدا در محیط آپارتمان ممنوع

 

 

 

آقای آرامش

فرهنگ آپارتمان نشینی

قسمت  چهارم: ایجاد سر و صدا در محیط آپارتمان  ممنوع

تهیه و تولید: ستاد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد