29

دومین مرحله ضدعفونی گسترده معابر شهری برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا

دومین مرحله ضدعفونی گسترده معابر شهری برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا