در نشست کمیسیون شهر هوشمند، نظام جامع پاسخگویی و رسیدگی به درخواست های سامانه تلفنی 137 بررسی شد.