در ادامه بهسازی روشنايی سطح شهر، چراغ‌های خيابان‌ امام، قيام، فهادان و سيد گلسرخ نيز در آينده‌ای نزديك با ال‌ای‌دی جايگزين می‌شود

مهدی پهلوانی؛ دبیر کمیته روشنایی و منظر شهری شهرداری یزد درباره اقدامات اين كميته در راستاي بهسازی و نوسازی روشنايی سطح شهر توضيحاتی ارائه می‌دهد.

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.