جلسه هم اندیشی مدیران شهرداری با موضوعات متمم بودجه 1401 و بودجه پیشنهادی 1402، ستاد تشهیلات نوروزی، پروژه های مشارکتی و مجمع خیرین شهرساز