تیتر : آغاز دور دوم بازدید شنبه های برخط از اقدامات انجام شده در سطح منطقه یک

آغاز دوردوم  بازدید شنبه های برخط  از اقدامات انجام شده در سطح منطقه یک دور دوم بازدید شنبه های برخط با هدف بررسی  اقدامات انجام شده آغاز گردید حمید رضا رحیمدل با بیان این خبر گفت : در دور قبلی بازدیدها که در فاصله زمانی  یک ماهه انجام گرفت اقداماتی از قبیل :باز پیرایی بوستان دانش ،ارتقائ روشنایی  پارک اصلانی و ارتقاء روشنایی میادین انبیا،احسان و حج در دستور کار  بوده که  بالغ بر 90 درصد آنها انجام شده است .