بهره برداری از بازپیرایی بوستان شهید ابراهیمی

بازپیرایی بوستان شهید ابراهیمی با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد ریال در راستای کیفیت بخشی به  بوستان ها و فضاهای سبز شهری در منطقه دو شهرداری یزد به بهره برداری رسید.