بررسی برنامه ها و مشکلات سازمان مدیریت پسماند با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر