برای چند لحظه آرامش کاذب...

برای چند لحظه آرامش کاذب، آرامش کودکانمان را از بین نبریم...