با دود دم‌خور نشویم...

دوام عمر بسته به یک دم است، اما گاهی یک دم ما را ساعت‌ها به پایان زندگی نزدیکتر می‌کند.

با دود دم‌خور نشویم...