بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد از کارخانه آسفالت شهرداری و شهرک صنایع چوب

ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد، عزیزالله سیفی رئیس و  اعضای شورای اسلامی شهر از فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری، همچنین روند پیشرفت پروژه شهرک صنایع چوب بازدید کردند.