بازدید شهردار از سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد

برنامه ها و فعالیت های سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد با حضور شهردار یزد، نماینده شورای اسلامی شهر و معاون مالی و اقتصادی شهرداری بررسی شد.
در این بازدید در خصوص بازارچه‌های توانمندسازی بانوان، بازارچه‌های موقت، بازارها در شهر، شب بازار، روز بازار (پنج شنبه و جمعه بازار)، بازارچه خدمت، بازارهای مناسبتی و موضوعی در محلات و مناطق مختلف شهر یزد، کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، جابه‌جایی و انتقال مشاغل مزاحم شهری به خارج از منطقه شهری و همچنین گفت و گو با کارکنان سازمان بحث و تبادل نظر شد.