بازدید شهرداریزد و اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های عمرانی سازمان مدیریت آرامستان ها

شهرداریزد و اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های عمرانی سازمان مدیریت آرامستان ها شامل احداث آرامگاه های خانوادگی مسقف، ساخت فاز تکمیلی بلوار ملکوت(ورودی خلدبرین)، احداث گرم خانه موقت(شلتر)، سالن مراسمات، بلوک اتباع، تجهیز ساختمان تطهیر بازدید کردند.