103

بازدید شبانه شهردار یزد از وضعیت آواربرداری و رفع خطر در محلات سردوراه و خرمشاه