بازدید سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از پروژه احداث مخزن 500 متر مکعبی منطقه دو شهرداری یزد