در قالب تور رسانه ای با عنوان "اتوبوس خبر" برگزار شد؛

بازدید اصحاب رسانه از پروژه های عمرانی خدماتی منطقه سه شهرداری

اصحاب رسانه استان از روند پیشرفت پروژه های عمرانی خدماتی منطقه سه شهرداری یزد در قالب تور رسانه ای با عنوان "اتوبوس خبر" بازدید کردند.

در این بازدید محمد مهدی نیکونژاد و احمد ترکمانی از اعضای شورای اسلامی شهر و مظاهر طیبی مدیر منطقه سه شهرداری یزد نیز خبرنگاران را همراهی کردند.​​​