اصلاح هندسی و اجرای رفوژ میانی در سطح منطقه سه

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای

اصلاح هندسی و اجرای رفوژ میانی در سطح منطقه سه

موضوع مناقصه: اصلاح هندسی و اجرای رفوژ میانی در سطح منطقه سه

 مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 352.000.000  ریال           مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2052146707 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

مبلغ و نوع سپرده انجام  تعهدات: مبلغ  ضمانت  انجام تعهدات در هنگام  عقد  قرارداد معادل ده درصد مبلغ قرارداد  مي باشد.

نحوه تأمین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال 1401 شهرداری منطقه سه یزد تأمین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 1401/03/10 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 مي باشد و كليه پيشنهادات در  ساعت 8 صبح  روز پنجشنبه مورخ 1401/03/26در  دفتر  مدیر  منطقه  سه  شهرداری  یزد   مفتوح  مي شود.

محل انجام كار: سطح منطقه سه 

محل دریافت اسناد: مراجعه به سایت yazd.ir                            

 محل تحویل اسناد: يزد ـ ميدان آزادي ـ شهرداري مركز ـ اداره حراست

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد500.000  ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091513334 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری های مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

برای دریافت اسناد کلیک کنید.

روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد