از شهروندان تقاضا داریم كه قبل از خريد زمين به شهرداری مراجعه نموده تا درمورد وضعيت زمين اطلاع كافی كسب كنند و با آگاهی اقدام به خريد زمين نمايند

مهدی کاشفی‌زاده؛ عضو شورای اسلامی شهر یزد درباره ماده 100 و 101 قانون شهرداری توضيحاتی ارائه می‌دهد.

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.