ارزیابی پیمانکاران واجد شرایط برای واگذاری امور مربوط به خدمات شهری

اطلاعیه

 

 

 

 

 

شهرداری یزد قصد دارد نسبت به ارزیابی پیمانکاران واجد شرایط برای واگذاری امور مربوط به خدمات شهری اقدام نماید.لذا از شرکتهای دارای صلاحیت در این حوزه دعوت بعمل می آید از تاریخ99/11/19 نسبت به اخذ مدارک ارزیابی از سایت شهرداری یزد به نشانیyazd.ir  اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/11/25 مدارک خود را به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند. 

برای دریافت اسناد کلیک کنید.