اتوبوس خبر منطقه سه

اصحاب رسانه استان از روند پیشرفت پروژه های عمرانی خدماتی منطقه سه شهرداری یزد در قالب تور رسانه ای با عنوان "اتوبوس خبر" بازدید کردند.