اتوبوس خبر به ایستگاه منطقه چهار رسید

خبرنگاران و اصحاب رسانه در قالب رویداد اتوبوس خبر از پروژه ای عمرانی ـ خدماتی منطقه چهار شهرداری یزد بازدید کردند.