اتوبوس خبر- بازدید خبرنگاران با همراهی شهردار یزد از احداث و تقویت سیل بندها