آیین بهره برداری از پروژه بازپیرایی بوستان آخوند کرباسی و آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمرانی منطقه بافت تاریخی