آگهی مناقصه عمومی

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در نظر دارد انجام امور مربوط به خرید و فروش کارت بلیط اتوبوس شهری و همچنین خرید شارژ از بانک مربوطه و شارژ کارت بلیط های موجود و جدید در سطح شهر یزد و حومه را از طریق مناقصه به موسسات دارای مجوز از سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واگذار نماید . متقاضیان میتوانند پیشنهادات خود را ضمن رعایت موارد ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  17/09/1400 در سه پاکت سربسته محتوی پاکت الف : شامل تضمین بانکی ، پاکت ب : شامل مدارک و اسناد شرکت و تاییدیه سازمان (کپی برابر اصل شده) و پاکت ج : شامل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد واقع در میدان آزادی ، شهرداری مرکزی یزد تسلیم و رسید دریافت نمایند .

الف ) مشخصات

وظایف شرکت :

خرید و فروش کارت بلیط اتوبوس شهری و همچنین خرید شارژ از بانک مربوطه و شارژ کارت بلیط های موجود و جدید در سطح شهر یزد و حومه

ب ) شرایط مناقصه

 1. پیشنهاد دهندگان می بایست جهت شرکت در مناقصه مبلغ 400.000.000 ريال ، ضمانت نامه بانکی یا اوراق مشارکت بی نام و یا مبلغ ضمانت را نقدا به حساب سپرده 2001135875 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی یزد در وجه سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واریز نمایند .
 2. سپرده نفر اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده مربوطه به نفع سازمان ضبط خواهد شد و افراد مذکور حق هیچگونه اعتراضی را در هیچ مرجعی نخواهند داشت .
 3. مدت قرارداد از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال می باشد . متقاضیان حق هیچگونه اعتراضی را دراین خصوص نخواهند داشت.
 4. سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
 5. به پیشنهادات مشروط ، مبهم و فاقد ضمانت نامه معتبر و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 6. برنده مناقصه در صورتی که ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ نتایج ( به استثنای ایام تعطیل ) نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننماید سپرده او به نفع سازمان ضبط خواهد شد . بدیهی است سازمان در زمان عقد قرارداد تضمین کافی جهت حسن انجام تعهدات را دریافت خواهد نمود .
 7. شرایط پیش بینی نشده هنگام عقد قرارداد اضافه می گردد .
 8. هزینه درج آگهی ، کارشناسی و کلیه هزینه های متعلقه به عهده برنده مناقصه می باشد .
 9. متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه مبلغ 1.000.000 ریال به حساب 2006493540 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی یزد بنام سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واریز نمایند و یا با مراجعه به سازمان نسبت به پرداخت وجه از طریق دستگاه کارتخوان ( pos فروشگاهی ) اقدام نمایند .
 10. دریافت و قبول پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 17/09/1400 بوده و پیشنهادات واصله در ساعت 9:00 روز پنجشنبه مورخ 18/09/1400 با حضور اعضای کمیسیون در محل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد باز و قرائت و تصمیم گیری خواهد شد .
 11. سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج و به متقاضیان ارائه خواهد شد .

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به نشانی : میدان صنعت ، ابتدای بلوار شهید دهقان ، جنب جایگاه سوخت CNG مراجعه و یا با شماره تلفن 3-37200401-035 داخلی 252 تماس حاصل نمایند .