مناقصه عمومی خدمات آبیاری تانکری فضای سبز شهری یزد

​​​​​​​

«آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای»

موضوع مناقصه: خدمات آبیاری تانکری فضای سبز شهری یزد

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 1.055.000.000 ریال       مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2018805866 بانك تجارت امام خمینی  يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .
  2. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل  10 درصد مبلغ کل قرارداد مي باشد.
  3. نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال  1401 شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 1401/03/18می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  1401/04/02 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10.00 صبح روز        شنبه مورخ 1401/04/04 در دفتر معاونت  مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: مناطق پنجگانه شهر يزد                                

 محل دريافت اسناد: setadiran.ir

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد1.500.000  ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2018054666 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایتsetadiran.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

برای دریافت اسناد کلیک کنید.

روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد