آغاز عملیات هرس زمستانه درختان سطح شهر یزد

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد گفت: در راستای کنترل و هدایت مسیر رشد درختان، حذف شاخه های آسیب دیده و آفت زده و نیز جوان سازی درختان، عملیات هرس درختان سطح شهر انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد – محمد حسن منصوری زاده با بیان اینکه هرس درختان به فضای سبز شهری فرم داده تا شکل مناسبی پیدا کنند، گفت: عملیات هرس به عنوان یکی از مهم ترین عملیات به زراعی فصل زمستان می باشد و هرس به موقع درختان از مهم ترین اقداماتی است که به منظور افزایش کیفیت فضای سبز انجام می شود و در همین راستا با توجه به گزارش مسئولین فضای سبز مناطق و طی جلسات متعدد، پس از شناسایی مسیرهایی که نیاز به هرس دارند، برنامه ریزی جهت اقدام لازم صورت می گیرد.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با اشاره به ضرورت هرس درختان در فصل زمستان، افزود: عملیات هرس با هدف حذف شاخه های آفت زده و بیمار، رفع خطر شاخه های خطر آفرین درگیر با شبکه برق، رفع دید المان های ترافیکی، پیرایش و آراستگی درختان، افزایش مقاومت گیاهان در برابر فشارهای بیرونی مانند طوفان های موسمی انجام می شود.