ارتباطات و اموربین الملل

- افکار سنجی از شهروندان و ارایه بازخور در مورد نوع و کیفیت خدمات شهرداری به شهروندان جهت بهره برداری در برنامه های سالیانه شهرداری
 - افکار سنجی از کارکنان شهرداری و ارایه بازخور در مورد سبک مدیریت شهرداری جهت بهره برداری در برنامه های ارتقاء کارایی منابع انسانی شهرداری
- برنامه ریزی و استفاده از ابزارهای مناسب تبلیغاتی جهت جلب و جذب گردشگران و سرمایه گذاران در جهت توسعه اقتصادی شهر و افزایش درآمد شهرداری
 - نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشریفاتی نظیر تهیه و نصب تابلو ، پوستر ، پرچم ، پلاکارد و آگهی در خصوص فعالیتهای جاری ، برحسب ضوابط اعالم شده. –
 تهیه و انتشار بروشورهای راهنما جهت اطالع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهری
- برگزاری جشن های ملی و مذهبی ، مراسم ها ، سخنرانی ها
- ارائه آماری فعالیتهای انجام شده شهرداری و انتشار آن به صورت بولتن یا بروشور ماهانه یا ساالنه برای اطالع عموم و انتشار در رسانه های گروهی و جلب همکاری مردم در امور مربوط به شهر با همکاری رسانه های گروهی
 - جمع آوری اطالعات مربوط به ایجاد بانک اطالعاتی و تهیه و تدوین مناسب گزارش فعالیتهای فصلی و ساالنه شهرداری
 - ساماندهی مکاتبات مردمی به شهرداری و فعال سازی سیستم انتقاد و پیشنهاد
 - برنامه ریزی برای ارتباط موثر و مستمر مجموعه مدیران شهرداری با اقشار مختلف و با رویکردهای متفاوت مدیریت شهری
​​​​​​​