88 جايزه براي پرداخت كنندگان خوش حساب عوارض نوسازي

88 جايزه براي پرداخت كنندگان خوش حساب عوارض نوسازي
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري يزد: محمدرضا پيرنيا مدير اداره درآمدهاي عمومي شهرداري يزد در گفتگويي اعلام كرد: در راستاي وصول به هنگام عوارض نوسازي كه جزء عوارض پايدار شهري محسوب مي شود 10 در صد جايزه خوش حسابي در نظر گرفته شده و علاوه بر آن شهرداري يزد به 88 نفر از شهرونداني كه عوارض ساليانه خود را تا بيست و دوم بهمن ماه سالجاري پرداخت نمايند، جوايز ارزنده اي از قبيل سه دستگاه خودروي پرايد، شش كمك هزينه سفرحج عمره، دوازده كمك هزينه سفر به عتبات عاليات ، نه كمك هزينه سفر به سوريه و پنجاه و هشت مورد كمك هزينه سفر به مشهد مقدس اعطا مي نمايد.
وي همچنين خبر از ارائه پيشنهاد به شورا جهت اعمال تخفيف چشمگير عوارض تمديد پروانه هاي ساختماني با بيش از پنج سال را با هدف رفع عارضه هاي نامطلوب شهري كه در اثر ساخت وسازهاي نيمه تمام در شهر عارض شده را به شهرونداني كه به هر دليل موفق به اتمام ساختمان خود نشده اند، داد.
پيرنيا تخفيف 10 درصدي از ابتداي سال براي مؤديان خوش حسابي كه نسبت به پرداخت نقدي ساير عوارض خود اقدام نمايند را از جمله تشويق ها وتخفيفهاي ويژه شهرداري براي شهروندان معرفي كرد.
مدير اداره درآمدهاي عمومي شهرداري خاطرنشان كرد شهرداريها به عنوان متولي توسعه شهرها بر اساس وظايف قانوني، بار عمده توسعه شهري كشور را بر دوش مي كشند به طوريكه وظيفه توسعه اي دولت را كاهش داده اند. بنابراين علاوه بر اختيار وضع عوارض محلي ونقش تعيين كننده آن در تأمين منابع مالي قاعدتاً بايد بخشي از درآمدهاي كشور نيز به تناسب سهم شهرداريها در توسعه كشور به شهرها اختصاص يابد.
وي با اشاره به تجربيات مختلف در كشورهاي دنيا به ويژه كشورهاي توسعه يافته تأكيد نمود كه مبناي درآمد شهرداريها نياز به توجه جدي، پيش بيني در قوانين بودجه و در صورت نياز اصلاح قوانين دارد.
مدير اداره درآمدهاي عمومي شهرداري يزد مهمترين چالش شهرداريها را در حال حاضر تأمين منابع مالي پايدار براي انجام وظايف و مأموريت هاي قانوني و يا نيازها و مطالبات شهروندان دانست.
محمدرضا پيرنيا با اشاره به اجتناب ناپذيري و ضرورت توسعه پايدار براي شهر بزرگي مثل يزد، شيوه هاي كسب در آمد به شكل كنوني را براي شهرداريها نا مطلوب ذكر كرد.
وي در معرفي درآمدهاي پايدار اظهار داشت: درآمدهاي پايدار به صورت دائمي بوده و نظير درآمدهاي حاصل از ساخت وساز و تراكم يا جرايم ساختماني تحت تأثير ركود اقتصادي قرار نمي گيرند.
مدير اداره درآمدهاي عمومي شهرداري يزد رفاه شهروندان و افزايش كيفيت زندگي آنها را به عنوان يك معيار مهم در انتخاب منابع  در آمدي شهرداري معرفي كرد.
پيرنيا مشاركت شهروندان در تأمين هزينه هاي شهري را تنها منبع پايدار درآمد براي اداره بهينه شهر دانست.
 
 
                                                                                    ­« روابط عمومي واموربين الملل شهرداري يزد»
 
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.