25و26 ارديبهشت ماه:برگزاري همايش ملي توسعه و ارتقاء مديريت شهري دريزد

25و26 ارديبهشت ماه:برگزاري همايش ملي توسعه و ارتقاء مديريت شهري دريزد
به گزارش روابط عمومي وبين الملل شهرداري يزددرروزهاي بيست وپنجم و بيست وششم ارديبهشت ماه سالجاري همايش ملي توسعه وارتقاء مديريت شهري باهمكاري سازمان شهرداريها ودهياري هاي كشور، ستاد بزرگداشت يكصدمين سالگرد تأسيس شهرداريهاي استان يزد، دانشگاه علم وصنعت ايران،دانشگاه يزدوشهرداري يزدبرگزار مي گردد.
دراين همايش كه درشهريزد برپا مي شود مباحثي از قبيل چالشهاي موجوددرمديريت بحران شهري،شهرداري الكترونيك درمديريت تعمير ونگهداري معابر شهري وشهرداري الكترونيك در مديريت اتوماسيون سيستم حفاري شهري مطرح خواهد شد.
همچنين نقش مديريت درچالشهاي موجوددرحوزه هاي اجتماعي وفرهنگي شهرها، شهرداري الكترونيك ومديريت عمران شهري،چالشهاي مديريت يكپارچه شهري درايران،چالشهاي موجوددرمديريت شهرسازي وحمل ونقل شهري وشهرداري الكترونيك درمديريت خدمات شهري ازديگر مباحث پيش بيني شده براي طرح دراين همايش مي باشد.
 
آدرس کوتاه :