یلدای رهایی؛ گلریزان هنرمندان یزدی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد

یلدای رهایی؛ گلریزان هنرمندان یزدی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد 

 

 

یلدای رهایی

گلریزان هنرمندان یزدی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد

شماره کارت مجازی ستاد دیه استان یزد:

5041-7270-6666-6668

ستاد دیه استان یزد

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد