گزارش تصویری یکصد و پنجمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در هتل مشیر الممالک شهر جهانی یزد

گزارش تصویری یکصد و پنجمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در هتل مشیر الممالک شهر جهانی یزد

.

آدرس کوتاه :