گزارش تصویری گردهمایی فرهنگی بصیرتی حلقه های صالحین بسیج کارمندان شهرداری یزد به مناسبت ۹ و ۱۲ دی

گزارش تصویری گردهمایی فرهنگی بصیرتی حلقه های صالحین بسیج کارمندان شهرداری یزد به مناسبت ۹ و ۱۲ دی


گزارش تصویری گردهمایی فرهنگی بصیرتی حلقه های صالحین بسیج کارمندان شهرداری یزد به مناسبت ۹ و ۱۲ دی

.