گزارش تصویری نصب المان گوی نوری (میدان شهید بهشتی، میدان طلائیه، میدان انقلاب، میدان صاحب الزمان، فلکه اول آزادشهر)

گزارش تصویری نصب المان گوی نوری (میدان شهید بهشتی، میدان طلائیه، میدان انقلاب، میدان صاحب الزمان، فلکه اول آزادشهر)