گزارش تصویری میز ارتباطات مردمی با حضور نماینده تام الاختیار وزیر کشور، شهردار و مدیران مناطق شهرداری در محل شهرداری یزد

گزارش تصویری میز ارتباطات مردمی با حضور نماینده تام الاختیار وزیر کشور، شهردار و مدیران مناطق شهرداری در محل شهرداری یزد


گزارش تصویری میز ارتباطات مردمی با حضور نماینده تام الاختیار وزیر کشور، شهردار و مدیران مناطق شهرداری در محل شهرداری یزد

.