گزارش تصویری ملاقات چهره به چهره شهردار شهر میراث جهانی یزد با شهروندان مناطق یک و دو شهرداری در راستای نهضت پاسخگویی

گزارش تصویری ملاقات چهره به چهره شهردار شهر میراث جهانی یزد با شهروندان مناطق یک و دو شهرداری در راستای نهضت پاسخگویی


گزارش تصویری ملاقات چهره به چهره شهردار شهر میراث جهانی یزد با شهروندان مناطق یک و دو شهرداری در راستای نهضت پاسخگویی

.