گزارش تصویری مراسم معارفه مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد

گزارش تصویری مراسم معارفه مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد


گزارش تصویری مراسم معارفه مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد

.