گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و مدیران منطقه سه و چهار شهرداری یزد

گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و مدیران منطقه سه و چهار شهرداری یزد


گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و مدیران منطقه سه و چهار شهرداری یزد

.